Строителен надзор 

Строителният надзор следи за правилното протичане на всички етапи и процеси в строителството, съобразено с нормативната уредба и технологични изисквания. Oсъществяването на тази дейност е съгласно изискванията на чл.166 и чл.168 от ЗУТ за строителството на обекта и обхваща:

  • Законосъобразно започване на строежа.
  • Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.
  • Изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти.
  • Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството.
  • Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа.
  • Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност.
  • Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.
  • Правилно изпълнение на строително-монтажните работи.
  • Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
  • Изготвяне на доклад за СН в строителството за въвеждане на обекта в експлоатация.