Оценка за съответствие на инвестиционните проекти

Извършването на оценка за съотвествие на инвестиционните проекти със съществуващите изиксвания към строежите е важен, отговорен и комплексен процес. По реда на чл. 142, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ всички проекти подлежат на оценка за съотвествието, която обхваща:

(4) Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.

(5) Оценката обхваща проверка за съответствие със:

1. предвижданията на подробния устройствен план;

2. правилата и нормативите за устройство на територията;

3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 (носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; - пожарна безопасност на строежа; - опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; - безопасно ползване на строежа; - опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата; - икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта; - строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията за достъпна среда;)

4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;

5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.

Оценката по всяка точка се извършва от квалифицирани специалисти със знания и опит в съответната сфера. След извършената проверка се изготвя Комплексен доклад, който обобщава становищата на отделните експерт и заключава дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите.

Комплексният доклад се внася за одобрение по реда на чл.145 от ЗУТ от главния архитект на общината (района). Този доклад, както и необходимите документи са основание за издаване на разрешение за строеж.

Важен елемент от изготвянето на оценка за съответсвие е не просто пълнотата на отделните части, но и тяхната взаимна съгласуваност, така че да не се допуснат разминавания между отделните части на проекта.