Преустройство и смяна на предназначението на сгради

Различните видове сгради и недвижими имоти, подлежат на различни законови изисквания. Това прави важно преустройството и смяната на предназначението да стават под ръководството  на експерти. Крайната цел на услугата е да се получи Разрешение за позлване на обекта, според желаното предназначение. 
Този процес включва: 
  • Изготвяне на оценка за възможността за промяна на предназначението, съгласно изискванията на законодателството;
  • Проект за преустройство и промяна на предназначението, съгласно изискванията на ЗУТ;
  • Съгласуване на прокетната документация с експлоатационните дружества  - "ЧЕЗ разпределение България" АД, "Софийска вода" АД, Топлофикация София АД, Газоразпределителни дружества;
  • Изготвяне на Оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
  • Съдействие при издаването на Разрешение за строеж;
  • Осъществяване на строителен надзор до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за позлване;